Członkowie Sieci RAIN

Gdzie znajdują się Sieci RAIN:

 

Finlandia: Koordynator – EFI (European Forest Institute)

Klimat borealny

Systemy rolno-leśne oparte na:

- tradycyjnych kluczowych biotopach.

- leśnych terenach wypasu i zadrzewionych pastwiskach dla bydła, owiec i drobiu, - pszczelarstwie w sadach

- praktykach uprawy współrzędnej

 

Hiszpania: Koordynator - USC

Klimat atlantycki

Systemy rolno-leśne oparte na:

- Projektowaniu zadrzewień mającym na celu wspierać prawidłowy rozwój upraw, dostosowany do warunków klimatu oraz dostarczać biomasę na cele energetyczne

- Najlepszym połączeniu zadrzewień z hodowlą inwentarza, zwiększającym rentowność terenów leśnych, jednocześnie zmniejszającym zagrożenie pożarowe i pomagającym zachować rodzimy ekosystem

 

Wielka Brytania: Koordynator - ORC

Klimat atlantycki

Systemy rolno-leśne oparte na:

- integrowaniu zadrzewień, upraw i hodowli zwierząt w kontekście: wypasu przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych, uprawy zbóż, sadownictwa i ogrodnictwa, wytwarzania wysokogatunkowego drewna i biomasy drzewnej na cele energetyczno-cieplne.

 

Francja: Koordynator AFAF

Klimat atlantycki

Systemy rolno-leśne oparte na:

- optymalizacji systemów na poziomie krajobrazu (regulacja bilansu i jakości wód i klimatu, ochrona gleb)

- testowaniu specyficznych systemów łączących różne gatunki drzew (szybko i wolno rosnące gatunki) 

- dostosowywaniu do warunków środowiskowych (np. tolerancja upraw na brak słońca...).

 

Belgia: Koordynator -EV ILVO

Klimat atlantycki

Systemy rolno-leśne oparte na:

- sadownictwie

- produkcji drewna

- integracji krajobrazowej

- ochronie zwierząt

- ograniczaniu procesów erozji (np. na obszarze mokradeł)

 

Polska: Koordynator - IUNG-PIB

Klimat kontynentalny

Systemy rolno-leśne oparte na:

- zadrzewieniach śródpolnych, śródłąkowych

- zadrzewieniach poprawiających mikroklimat oraz przeciwrozyjnych

- systemach leśno-pastwiskowych z wypasem bydła, owiec i koni.

- praktykach współrzędnej uprawy

 

Węgry: Koordynator - SoE-KKK

Klimat kontynentalny

Systemy rolno-leśne oparte na:

- obecności drzew dla regulacji mikroklimatu 

- obecności zadrzewień śródpolnych, pasów wiatrochronnych dla zwiększenia wydajności produkcji rolnej oraz ochrony gruntów i infrastruktury

Integracja zadrzewień, upraw roślin polowych, hodowli zwierząt dotyczy:

- upraw na gruntach ornych oraz upraw ogrodniczych

- tymczasowych i trwałych użytków rolnych

- użytkowaniu ziemi pod produkcję roślin paszowych/energetycznych.

 

Portugalska Sieć RAIN – Koordynator: ISA

Klimat Śródziemnomorski

- dobór gatunków drzew/roślin uprawnych/zwierząt oraz gęstość zadrzewienia w systemach alejowych

- dobór gatunków roślin uprawnych/zwierząt dla zrównoważonej regeneracji systemów rolno-leśnych „montado”

- rozmieszczenie drzew zapobiegające/ograniczające erozję gleby i zwiększające jej żyzność