Konferencja EURAF w Holandii zgromadziła 250 osób

4. Europejska Konferencja Agroleśnictwa “Agroleśnictwo jako zrównoważony sposób użytkowania gruntów” odbyła się w Nijmegen (Europejska Zielona Stolica 2018) w Holandii w dniach 28-30 maja 2018. Konferencja zgromadziła 250 uczestników z pięciu kontynentów. Otwarcie poprowadziła María Rosa Mosquera-Losada, Prezes EURAF i koordynator projektu AFINET, która wygłosiła prezentację na temat: “We have a dream: fostering agricultural transition towards agroforestry” Prezentacja podkreśliła korzyści, jakie niesie agroleśnictwo oraz potrzeby wprowadzenia innowacji dla ułatwienia rolnikom przeprowadzenia przemian, a także dostarczyła informacji dotyczących aktualnych błędów popełnianych przy tworzeniu polityki dotyczącej agroleśnictwa. Pierwszego dnia konferencji odbyło się kilka sesji naukowych: “Factors of success and failure in the transition into agroforestry" (Czynniki decydujące o sukcesie w drodze do agroleśnictwa), "Costs and revenues of agroforestry on the scale of the individual farm, a region and a state; proven practice and theoretical models" (Koszty i przychody z agroleśnictwa na poziomie gospodarstw, regionu i kraju; sprawdzone praktyki i modele teoretyczne), "Agroforestry policies" (Polityka w agroleśnictwie) oraz "Agroforestry as a form of sustainable land use to fight against climate change" (Agroleśnictwo jako forma zrównoważonego użytkowania gruntów w walce ze zmianami klimatycznymi). Drugiego dnia uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z innowacjami rolno-leśnymi wprowadzonymi w Holandii.  Ostatniego dnia odbyło się pięć porannych sesji naukowych: "Testimonies of farmers from Europe" (Świadectwo Europejskich rolników), "Environmental benefits of agroforestry" (Korzyści środowiskowe płynące z agroleśnictwa), "Biodiversity and added value" (Bioróżnorodność i wartość dodana), "Tree fodder: food for thoughts?" (Pasza z roślin drzewiastych: pożywienie dla umysłu?) oraz "Innovations in agroforestry" (Innowacje w agroleśnictwie), a także pięć sesji w godzinach popołudniowych: "Social and economic aspects in developing agroforestry" (Społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju agroleśnictwa), "Tree-Crop-Animal competition and facilitation" (Drzewa-uprawy-zwierzęta: konkurencyjność i wzajemne korzyści) , "Agroforestry and multiple products value chain” (Agroleśnictwo i wieloelementowe łańcuchy wartości produktów), "Education and tools to investigate agroforestry" (Edukacja i narzędzia badawcze w agroleśnictwie) oraz "Dutch practice and Dutch transition" (Praktyka i transformacja na przykładzie Holandii).

Wygłoszone zostało oświadczenie Nijmegen agroforestry statement oparte na oddolnej inicjatywie poprowadzonej przez Louis Dolmans we współpracy z Jan Willem Erisman i María Rosa Mosquera-Losada, którzy przedstawili je wiceburmistrzowi miasta Nijmegen.

María Rosa Mosquera-Losada zaprezentowała projekt AFINET podczas sesji “Innowacje w Agroleśnictwie”. W swojej prezentacji przedstawiła projekt jako jedną z 17 sieci tematycznych, które otrzymały finansowanie w ramach programu ramowego Horyzont H2020 w celu wspierania innowacji w Europie. Głównym zagadnieniem realizowanym w projekcie jest promocja agroleśnictwa, czyli sposobu gospodarowania na użytkach rolnych, w którym roślinność drzewiasta jest celowo zintegrowana z uprawą rolniczą lub produkcją zwierzęcą. AFINET kieruje się podejściem wielopodmiotowym, które ma odzwierciedlenie  w 9 Regionalnych Sieciach na Rzecz Agroleśnictwa. Sieci są utworzone w celu identyfikacji głównych trudności związanych z agroleśnictwem oraz opracowaniu innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie. Główne trudności zidentyfikowane w ramach Sieci związane są z zagadnieniami technicznymi, ekonomicznymi oraz z zakresu komunikacji i polityki. Partnerzy projektu również zaprezentowali różne aktywności realizowane w ramach Sieci w swoich krajach. Andrea Pisanelli (CNR, Włochy), Michael den Herder (EFI, Finlandia) i Robert Borek (IUNG-PIB, Polska) zaprezentowali prace “Systemy rolno-leśne i innowacje stosowane w produkcji oliwy extra-virgin w centralnych Włoszech”, “Możliwości dla agroleśnictwa w Finlandii” oraz “Identyfikacja trudności i możliwości stojących przed rozwojem agroleśnictwa w Polsce” umożliwiając słuchaczom zapoznanie się z postępami prac i wprowadzanymi innowacjami w ramach projektu AFINET.